Публична покана

За възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на стротелството за обекти на територията на община Костинброд” с подробна информация за поръчката и изискванията към кандидатите са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9003597.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

„ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ЗА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД”

(Тази документация е изготвена в съответствие с нормите на Закона за обществените поръчки и е одобрена с Решение № 555/05.07.2012г. на Кмета на община Костинброд)

гр. Костинброд, юни 2012г.

2375 посещения общо 1 посещения за деня
Съобщение – Публична покана за възлагане на обществена поръчка