22.05.2020 г.

1. предварителен контрол;

2. Решение РД-05-193/22.05.2020 г. с ID: 978670;

2.1. Адрес на публикацията: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=978670&newver=2

3. Обявление ID: 978672;

3.1. Адрес на публикацията: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=978672&mode=view

4. Документация с приложения

5. Технически проект и разрешение за строеж

6. espd-request-Костинброд-СН

25.08.2020 г.
Съобщение

01.09.2020
1. Протокол 1
2. Протокол 2
3. Обобщен протокол
4. Решение

07.10.2020г.
1746 посещения общо 1 посещения за деня
ОП 2020-7 Избор на изпълнител за упражняване ма Строителен надзор по време на изпълнение на строително-монтажните работи за проект: Реконструкция и оборудване на СУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Костинброд