22.05.2020 г.

1. предварителен контрол;

2. Решение РД-05-192/22.05.2020 г. с ID: 978638;

2.1. Адрес на публикацията: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=978638&newver=2

3. Обяврение ID: 978639;

3.1. Адрес на публикацията: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=978639&mode=view

4. Документация с приложения- zip;

5. Технически проект и разрешение за строеж – zip;

6. espd-request-Костинброд-СМР

26.06.2020 г.
1. Протокол № 1

06.08.2020
Съобщение

18.08.2020 г.

1. Протокол №2;

2. Протокол №3;

3. Протокол №4;

4. Утвърден Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП;

5. Решение № РД 05-296/18.08.2020 г.

 

15.09.2020 г.

1. Обявление за възложена поръчка: ID: 994143;

1.1. Адрес на публикацията в РОП: https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=994143&mode=view

2. Договор № 127 от 09.09.2020 г. с приложения – ZIP

 

25.01.2023 г.
1.1. Адрес на публикацията: https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F20_2014&id=1041400&mode=view
2286 посещения общо 1 посещения за деня
ОП 2020-6 Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи за проект: Реконструкция и оборудване на СУ „Д-р Петър Берон“– гр. Костинброд