Информация за приетите на първо класиране деца в детските градини ще бъде обявена в списъци, поставени на видно място в детските градини на 29 май 2020 година.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ДГ „Радост“ , гр. Костинброд – тел. : 0721/66 224; 0721//66 080 odzradost2005@abv.bg

ДГ „Пролет“ , гр. Костинброд – тел.: 0721/66 444 odzprolet1982@abv.bg

ДГ „Виолина“, с. Петърч – тел.: 0885 257 021 dg_violina1976@abv.bg

ДГ „Детелина“, с.Драговищица – тел.: 07118/23 80; 0882 283 793 dgdetelina_1977@abv.bg

Общинска администрация тел.: 0721/68 710; 0889 500 019; prosveta_kostinbrod@abv.bg – Таня Кирилова-Иванова

ПРОЦЕДУРИ ПО ЗАПИСВАНЕ СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ:

1. В срок до 15.06.2020 г. приетите на първо класиране деца трябва да бъдат записани в съответните детски градини като родителите подадат заявление за прием по образец и представят документи доказващи общи и социални критерии.

2. При записване родителят/настойникът се запознава със списъка на необходимите медицински изследвания и документи.

ЗАЯВЛЕНИЯТА И ДОКУМЕНТИТЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ ПРЕЗ ЕЛЕКТРОННА ПОЩА ИЛИ НА МЯСТО В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ!

ОТГОВОРНОСТ НА РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ Е ДА СЛЕДЯТ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА КЛАСИРАНИЯТА И ДА СПАЗВАТ СРОКОВЕТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ!

ПРОЦЕДУРИ ПО ВТОРО КЛАСИРАНЕ

1. Свободните места за прием на деца за второ класиране се обявяват на интернет страницата на Община Костинброд и на информационните табла на детските градини не по-късно от 17.06.2020 г. Необходимият документ за кандидатстване за второ класиране е попълнено заявление по образец до директора на едно от детските заведения и важи за всички детски заведения на територията на община Костинброд.

2. Заявленията се подават в периода от 18.06.2020 г. до 26.06.2020 г.

3. Информация за резултатите от второто класиране се публикува на интернет страницата на Община Костинброд и се изнася в списъци пред детските градини не по-късно от 29.06. 2020 г.

4. В срок от 29.06.2020 г. до 06.07.2020 г. приетите на второ класиране деца трябва да бъдат записани в съответните детски градини при спазване на установените изисквания.

 

>> ЗАЯВЛЕНИЕ за записване на дете в общинска детска градина на територията на Община Костинброд за учебната ……../……….година

12656 посещения общо 1 посещения за деня
С Ъ О Б Щ Е Н Е НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ – РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД