1. Обява 2020-3,

2. Приложения ( Образци и проект на договор): zip;

3. Информация за публикувана Обява с ID: 9099186;

3.1. Адрес на публикацията:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9099180

15.06.2020 г.
1. Удължаване на срока за получаване на оферти;
2. Адрес на публикацията: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9099845

24.07.2020
Протокол

 

1957 посещения общо 1 посещения за деня
Обява 2020-4 „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна и работно облекло за нуждите на работещите по трудово правоотношение в Общинска администрация – Костинброд “