Уважаеми съграждани,
Във връзка с изпълнението на чл.8 и чл.13 от ЗРР и чл.35 и чл.36 от ППЗРР, община Костинброд стартира изготвянето на План за интегрирано развитие на община Костинброд /ПИРО/ за периода 2021-2027г. ПИРО съвместяват в рамките на един документ елементите на общинските планове за развитие /ОПР/ и интегрираните планове за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/, които действаха за периода 2014-2020г. ПИРО следва да бъдат разработени в съответствие с целите на Националната концепция за пространствено развитие 2021-2025г. и кохезионната политика на ЕС за периода 2021-2027г. и да допринасят в максимална степен към цел на политиката „Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи“.

Съгласно чл.13, ал.1 от ЗРР , ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките и с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината. ПИРО се разработва за срок от седем /7/ години.

Съгласно чл.13, ал.2 от ЗРР, ПИРО осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане за дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия. ПИРО като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората от общината и устойчиво развитие на територията.

По повод гореизложеното общинска администрация Костинброд предоставя на вниманието на жителите на общината три вида анкети, за физически лица, за бизнеса и за представители на неправителствения сектор /НПО/. Същите при интерес от Ваша страна могат да бъдат попълнени и изпратени на имейл: k.kolev@kostinbrod.bg
Благодарим Ви предварително!

АНКЕТНА КАРТА ЗА ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА МЕСТНИЯ БИЗНЕС ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД
ЗА ПЕРИОДА 2021-2027

АНКЕТНА КАРТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД ЗА ПЕРИОДА 2021-2027

АНКЕТНА КАРТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД ЗА ПЕРИОДА 2021-2027

 

1654 посещения общо 1 посещения за деня
Стартира изготвянето на План за интегрирано развитие на община Костинброд /ПИРО/ за периода 2021-2027г.