На своето заседание, Управителният съвет на Сдружение на Югозападните общини изрази становище за отпадане на забраната за разпореждане със земите по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Общините – членове на СЮЗО, в това число и община Костинброд, категорично не приемат мотивите за налагане на мораториум, а именно, че съществува опасност за разпродаване на остатъчния  фонд.

В условията на задълбочаваща се криза и използване на голяма част от местните приходи за мерки срещу разпространението на заразата от коронавирус, общините смятат, че отпадането на мораториума ще даде допълнителна възможност за стимулиране на местното икономическо развитие.

Тези имоти могат да се използват за изпълнение на обекти на техническата инфраструктура по смисъла на Закона за устройство на територията и на други обекти, за които се допуска принудително отчуждаване, за инвестиционни проекти по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, за създаване на нови или разширяване на границите на съществуващи урбанизирани територии, за реализиране на инвестиционни проекти, свързани със социално-икономическото развитие на изоставащите общини и региони, както и за изпълнение на проекти по уедряване на земеделските земи.

Г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд беше придружен от г-н Мариян Младенов- общински съветник на община Костинброд.

963 посещения общо 3 посещения за деня
Kметът на община Костинброд, г-н Трайко Младенов днес заседава в Управителния съвет на Сдружение на Югозападните общини!