Община Костинброд подписа договор за предоставяне на услугата Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания- дейност по проект „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021, изпълняван по договор за БФП № BGLD-1.004-0001-С01.

Подписването на договора между община Костинброд в лицето на г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд и – г-жа Маргарита Борисова и г-жа Петя Александрова – председател и заместник-председател на УС на Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“- избран изпълнител от трима кандидати, участвали в процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания “, се осъществи на 28 юли 2020.

Услугата „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“, ще обезпечи изпълнението на поддейности от финансирания проект:

1. Проучване на добри практики и обмяна на опит с рехабилитационни центрове за деца с различни заболявания, включително рак;
2. Изготвяне на стратегия, методология и програми за предоставяне на услугата „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“;
3. Предоставяне на услугата, чрез сформиране на екип за организация, координиране и предоставяне на услугата и прилагане на разработените по проекта методология и програми за работа с деца и младежи с онкохематологични заболявания и с техните семейства.

С изпълнение на Услугата, се осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда, благоприятстваща за подобряването на психо-социалния статус на децата и техните семейства, в обхвата на проекта, детайлно представени в поканата и спецификациите към нея. “.

Само преди месец в Министерството на образованието и науката се подписа договор за предоставянето на 1 223 983 лева за възстановителни грижи за деца с онкохематологични заболявания. МОН предостави на община Костинброд средствата за осигуряване на цялостното функциониране на възстановителния център за деца и младежи с онкохематологични заболявания.

Средствата се отпускат по проект на администрираната от МОН програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, която е съфинансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

През декември 2019г. на заседание на Министерски съвет бяха отпуснати и средства за изграждането на важен инфраструктурен обект, намиращ се в землището на село Опицвет.
С подкрепата на правителството ще бъде реконструиран и рехабилитиран път SFO 3409 – |||-811 / Богьовци – Опицвет – Безден /в участъка от конната база на вход /изхода на с. Опицвет до Центъра за възстановяване на деца с онкохематологични заболявания.

За лесния, безпрепятствен и бърз достъп до Центъра ще бъде изграден нов асфалтов път. Сумата отпусната от Министерски съвет за изграждането на пътя е в размер на 478 161, 83 лева с ДДС.

6236 посещения общо 1 посещения за деня
Подписване на договор