УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Община Костинброд има удоволствието да Ви покани на официална церемония „Първа копка“ по проект № BG06RDNP001-7.001-0124 „Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Костинброд“ – обект: Изграждане на ул. „ВИТОША“ от ОТ309 до ОТ341, ул. „ГЕО МИЛЕВ“ от ОТ 341 до ОТ 348, ул. „ПИРИН“ от ОТ 1015 до ул. „МОМЧИЛ ВОЙВОДА“, и Рехабилитация на ул. “Й. ЙОВКОВ“ от ОТ361 до ОТ651, гр. КОСТИНБРОД“, финансиран по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансиран от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – „Европа инвестира в селските райони“ по Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0124-С01/30.05.2019г.

Събитието ще се проведе на 31.08.2020г. от 10:00 часа на ул. „Йордан Йовков“, гр. Костинброд.

Проектът предвижда извършване на строително-монтажни работи по изграждане и рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Костинброд, а основната му цел е насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността, подобряване качеството на живот в община Костинброд и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на достъпа на населението до работни места и публични услуги, посредством подновена улична инфраструктура.

Общата стойност на проекта е 1 144 587, 35лв., от които 972 899,25лв., съфинансиране от ЕЗФРСР и 171 688, 10лв. национално съфинансиране.

ЗАПОВЯДАЙТЕ !

11161 посещения общо 1 посещения за деня
Покана за официална церемония „Първа копка“ по проект № BG06RDNP001-7.001-0124 „Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Костинброд“ – обект: Изграждане на ул. „ВИТОША“ от ОТ309 до ОТ341, ул. „ГЕО МИЛЕВ“ от ОТ 341 до ОТ 348, ул. „ПИРИН“ от ОТ 1015 до ул. „МОМЧИЛ ВОЙВОДА“, и Рехабилитация на ул. “Й. ЙОВКОВ“ от ОТ361 до ОТ651, гр. КОСТИНБРОД“