З А П О В Е Д № РД-05-398/29.10.2020 г.
гр.Костинброд
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА чл. 5б във връзка с чл. 8, ал. 3, ал. 4 от Закона за закрила на детето, в изпълнение на Заповеди № РД-01-609/21.10.2020г. и № РД-01-626/27.10.2020г. на министъра на здравеопазването, издадени на основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административно процесуалния кодекс, и във връзка с Решение No 673 на Министерския съвет от 25 септември  2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение No 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение No 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение No 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение No 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение No 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. и Решение No 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор, във връзка с взети решения на заседание на на Общински координационен/кризисен щаб за превенция и ограничаване и недопускане на разпространение на заболяването COVID-19, на територията на община Костинброд, проведено на 27.10.2020г.,

НАРЕЖДАМ:

  1. Всички групови празненства на открито и на закрито (в т.ч сватби, кръщенета и други) се организират при спазване на физическа дистанция от 1,5 м и се провеждат при спазване на изискванията, обективизирани в Заповеди № РД-01-609/21.10.2020г. и РД-01-626/27.10.2020г. на министъра на здравеопазването.
  2. Ръководителите на банковите клонове/офиси стриктно да спазват мерките за дезинфекция на обслужваните банкомати, като за целта всеки клон/офис да приеме ред, по който се дезинфекцират банкоматите.
  3. Собствениците и/или наемателите на вендинг-автомати, разположени на открити и закрити общодостъпни места стриктно да спазват мерките за дезинфекцията им.
  4. Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, да го придружават или да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 20.00 ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22.00 ч., ако детето е навършило 14, но не е навършило 18-годишна възраст.
  5. Всички въведени противоепидемични мерки със Заповеди № РД-01-609/21.10.2020г. и № РД-01-626/27.10.2020г. на министъра на здравеопазването се прилагат на територията на община Костинброд.
  6. Да бъдат осъществявани регулярни проверки от служители на община Костинброд, Общински инспекторат – Костинброд, служители на РУ – Костинброд, представители на РЗИ – София област, относно пътниковместимостта на превозните средства, превозващи пътници от обществения превоз.
  7. Възлагам на Общински инспекторат – Костинброд

7.1. Да постави информационни табели за спазване на въведените противоепидемични мерки на Кооперативен пазар – гр. Костинброд;

7.2. Да създаде организация за еднопосочно  движение  и осигуряване  на дистанция  от  1,5  м.  между посетителите на Кооперативен пазар – гр. Костинброд;

7.3. Да осъществява контрол на работещите и посетителите за носенето на защитна маска за лице и спазването на лична хигиена и дезинфекция.

  1. Кметовете на кметства и кметските наместници в община Костинброд,

8.1. Стриктно да изпълняват задълженията си по чл.46, ал.1, т.7, т.8, т.9 и 10 от ЗМСМА, за обезпечаване изпълнението на въведените мерките за превенция и ограничаване и недопускане на разпространение на заболяването COVID-19, на територията на община Костинброд.

8.2. В изпълнение на Заповедите, издадени от кмета на община Костинброд, министър на здравеопазването, други ресорни министри и пряко въведени превантивни и ограничителни мерки да следят за спазване на въведените мерки от населението на съответното кметство и кметско наместничество.

8.2.1. Да подават незабавно сигнали, при явни нарушения на въведените мерки на обявените за целта телефони за връзка с Общински координационен/кризисен щаб за превенция и ограничаване и недопускане на разпространение на заболяването COVID-19, на територията на община Костинброд;

8.2.2. Да оповестяват на населението на територията на съответното кметство/ кметско наместничество, въвеждането на превантивни и ограничителни мерки срещу разпространение на заболяването COVID-19, лично и чрез поставяне на съобщения на местата за съобщения в кметствата/ кметските наместничества.

Настоящата Заповед отменя Заповед № РД-05-394/27.10.2020г.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-н Александър Ненов -заместник – кмет „Социални и хуманитарни дейности, обществен ред, сигурност и защита на културно-историческото наследство“ на община Костинброд и председател на Общински координационен/кризисен щаб за превенция и ограничаване и недопускане на разпространение на заболяването COVID-19, на територията на община Костинброд.

Препис от настоящата заповед да се връчи на заинтересованите длъжностни лица, на всички членове на общинския кризисен щаб за сведение и изпълнение и да се обяви на населението чрез публикуване на официалната интернет страница на община Костинброд – www.kostinbrod.bg, и на определените за това места в сградата на Общинска администрация – Костинброд, сградите на кметствата и кметските наместничества.

Възлагам на Общински инспекторат – Костинброд, оповестяването на настоящата заповед на всички заинтересовани лица.

ТРАЙКО МЛАДЕНОВ
Кмет на община Костинброд

Съгласувал:
Александър Ненов
заместник – кмет „Социални и хуманитарни дейности, обществен ред, сигурност и защита на културно-историческото наследство“ на община Костинброд и председател на Общински координационен/кризисен щаб за превенция и ограничаване и недопускане на разпространение на заболяването COVID-19, на територията на община Костинброд

Изготвил:
Теодор Атанасов
старши юрисконсулт

2492 посещения общо 1 посещения за деня
З А П О В Е Д № РД-05-398/29.10.2020г.