Днес, 13 ноември 2020г., се откри общинска пътна отсечка обект № 5: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ общински път SF0 3411 III-811 /Богьовци-Сливница/ – Безден включително съоръжения и принадлежностите към него“.

Общата дължина на общинската отсечка е 1,332 км. Това е третият път открит по програма със средства от Държавен фонд “Земеделие” през настоящата 2020г.

Проект “Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Костинброд” се финансира по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, с подкрепата на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони.

Проектът включва реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища на територията на община Костинброд, като обхваща 6 населени места от общо 14-те на територията на общината и е насочен към общо 14 351 души по данни на НСИ, което представлява повече от 85% от населението.

Проектът обслужва населението в гр. Костинброд, с. Петърч, с. Градец, с. Царичина, с. Безден и с. Богьовци.

Инвестицията от 5 793 978. 12 лева осигури основен ремонт на следните общински пътни отсечки:

✅ от „Ломско шосе“ до кв. Шияковци, т.нар. „Ценково“ с обща дължина 1,165 км.

✅ от село Безден до с. Богьовци с обща дължина 1,332 км.

✅ от село Петърч до гара Петърч, I- ви етап с дължина на участъка 2,550 км.

✅ от село Градец посока село Царичина, I- ви етап с дължина на участъка 2,064 км.

✅ от Ломско шосе посока промишлената зона на гр. Костинброд до прелеза „на Джиев“ с дължина 1,568 километра.

За изпълнение на дейностите по проекта, след проведени процедури за обществени поръчки, са избрани следните изпълнители:

– За осъществяване на консултантски услуги при подготовката и реализацията на проекта – „КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА РЕШЕНИЯ“ ЕООД с управител г-жа Нели Керезова;

– За осъществяване на проектантски услуги и авторски надзор по време на строителството – „ГЕОКОМ-М“ ЕООД с управител инж. Христо Христов;

– За осъществяване на независим строителен надзор по време на строителството – ДЗЗД „ТЕХНО ЛЕВЪЛ – С КОНСУЛТ“, представлявано от г-жа Костадинка Панайотова;

– За извършване на строително – монтажните работи по проекта – ДЗЗД „Костинброд пътстрой 2018“ с партньори – „УАЙТФИЙЛД ФИНАНС“ ЕООД, „АТЛАС БАЛКАН“ ООД, „УНИВЕРСАЛ ПРОДУКТ“ ЕООД и представляващ г-н Никола Христов.

Водосвет за здраве отслужи отец Желязко Симонов.

На откриването на общинската пътна отсечка присъстваха г-жа Николина Ангелкова – Народен представител, г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд, инж. Теодора Гогова и г-н Александър Ненов- заместник-кметове на община Костинброд, д-р Атанас Тенев-председател на ОбС-Костинброд , зам.-председател на ОбС г-жа Кристина Александрова и общински съветници: г-жа Камелия Велкова, г-н Живко Георгиев, г-н Димитър Григоров и г-жа Анелия Велева, кметове на населените места г-жа Емилия Колева – кмет на село Богьовци, г-н Цветан Борисов – кмет на село Безден и г-жа Гергана Величкова – кмет на село Опицвет, служители на общинска администрация и граждани.

10259 посещения общо 1 посещения за деня
Откри се реновирана пътна отсечка между селата Безден и Богьовци, която свързва двете бързо разрастващи се населени места