Проектът се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT – EU.

Проектът стартира на 04.01.2021г. и подсигурява предоставянето на топъл обяд на най-нуждаещи се и уязвими лица при спазване на всички противоепидемични мерки, включително да се доставя храната до дома на потребителите. По проекта се изхранват 110 лица.

Целевите групи, които са допустими за включване по проекта са:

🔴 Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната. Хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

🔴 Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

🔴 Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

По проекта се оказват и съпътстващи мерки, изразяващи се в съдействие за ползване на административни услуги при нужда, предоставяне на актуална информация във връзка с разпространението на COVID-19, информация относно управление на семейния бюджет, здравословното хранене и др.

Община Костинброд продължава приема на заявления – декларации от лица, желаещи да бъдат включени в Проект BG05FMOP001-5.001-0055-C02 “3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в Община Костинброд“.

Всички идентифицирани нуждаещи се лица подлежат на потвърждаване от Дирекция социално подпомагане – град Костинброд за принадлежност към допустимата целева група.

14516 посещения общо 1 посещения за деня
Подписа се анекс за удължаване на договорa между Община Костинброд и Агенция за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика за изпълнение на проект BG05FMOP001-5.001-0055-C01 „3-1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в Община Костинброд” до 30.09.2021г.