Проектни дейности са за осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания.

Продължителност на проекта: 12 месеца

Бюджет: 200 778,66 лв.

Средства от ЕСФ: 200 778,66 лв.

Срок на изпълнение: 01.05.2021 – 01.05.2022 г.

Цели и очаквани резултати:

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Дейностите в обхвата на услугата са:

 • Дейност 1 – Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора;
 • Дейност 2 – Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности

С изпълнението на дейност 1 се предвижда да бъдат предоставяни интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19, като има за цел да осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, във връзка с разпространението на COVID-19.

От интегрираните социално-здравни услуги (Патронажна грижа) ще могат да се възползват  следните целеви групи:

– хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г.;

– и други уязвими групи, вкл. лица, поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19 и т.н.

Всяко лице от целевата група може да получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден.

В рамките на дейността лицата от целевата група ще получават – медицински и здравни грижи, които обхващат следните поддейности:

 • Ресоциализация, реадаптация и рехабилитация, включващи: извършване на психосициална рехабилитация на потребители със социалнозначими заболявания, организиране и провеждане на общоукрепващи, мобилизационни и закалителни процедури; обучение в ползване на помощни средства, приспособления и съоражения за придвижване; подпомагане укрепването и адаптирането на потребителите в семейството и социалната среда; съдействие за адаптирането на обществото към потребителя;
 • Манипулации включващи: извършване на инжекции, извършване на венозна пункция, извършване на електрокардиография и други;
 • Провеждане на обучение в областта на здравните грижи на потребителите и техните близки.

Социално-битови дейности:

 • Поддържане на личната хигиена;
 • Поддържане на хигиената в помещението, което потребителя обитава;
 • Закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост и др.

В рамките на дейност 2 „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“, ще се осигури реализирането (за 12 месеца) на следните поддейности, насочени към 26 служители в 3-те социални услуги – ДДД, на територията на община Костинброд, обслужващи 96 потребители:

 1. Осигуряване на ЛПС (лични предпазни средства) за служители и потребители на социалните услуги ДДД;
 2. Въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности;
 3. Тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID19;
 4. Въвеждане на мерки за разделяне/изолиране на потребителите на услугите ДДД, в т.ч. и физическо разделяне/преграждане на съществуващи помещения;
 5. Осигуряване на допълнителни плащания на персонала на социалните услуги – ДДД;
 6. Осигуряване на компютърна техника и др. с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно.

Заявления по образец за включване в Дейност 1 „Предоставяне на патронажни грижи“, се приемат в стая № 2 в Общинска администрация – гр. Костинброд

Лице за контакти:

Ивона Свиленова – Ръководител на проекта

Тел. 0885 760 051

e-mail: patronajnagrija.kostinbrod@abv.bg

 

1496 посещения общо 1 посещения за деня
На 29.04.2021 г., община Костинброд подписа с Министерството на труда и социалната политика договор с № BG05M9OP001-6.002-0110-С01 за изпълнение на проект с рег.№ BG05M9OP001-6.002-0110 “Патронажна грижа + в община Костинброд”, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“ , по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.