Във връзка с изпълнение на Проект BG16M1OP002-2.002-0009 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд“, на 07.07.2021 г. от 10:30 часа, в землището на с. Церово, община Своге ще се състои Официална церемония „Първа копка“ за откриване на обект: „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събран зелен и биоразградим отпадък, разположена на територията на община Своге“.

Изграждането на обекта се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

607 посещения общо 1 посещения за деня
Съобщение