Проектът цели предоставяне на нови възможности за по-добро съвместяване на професионалния и семеен живот на работещи родители, служители на община Костинброд, чрез създаване на детски кът за почасово гледане на децата им и осигуряване на достъп до заетост на безработни лица, които да полагат труд в новосъздадената социална придобивка.
Продължителността на проекта е 12 месеца от месец Септември 2021 г. до края на месец Август 2022 г.
Водосвет отслужи отец Дамян, отец Серафим и отец Николай. На откриването присъства г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд, инж. Теодора Гогова и г-н Александър Ненов – заместник – кметове на община Костинброд, директори на социални центрове, г-жа Нина Георгиева- ръководител на проекта и  г-жа Ина Йорданова и представители от „Костинброд ЕКО“ в лицето на белгийския партньор Барт Невеянс и акционерното дружество, представено от Теодора Вълчева. Регионалното ДЕПО, намиращо се на територията на община Костинброд през последните години участва активно в подкрепа на децата на общината. Партньорите от белгийска страна подпомогнаха няколко детски площадки, подпомагат празника на децата – 1 юни и редица културни събития на община Костинброд.
1462 посещения общо 1 посещения за деня
Днес, 17 септември, Празник на град Костинброд се откри Проект BG05M9OP001-1.096-0048 „Изграждане на детски кът за децата на служителите на община Костинброд“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.096 „Детски кътове“, договор за безвъзмездна помощ № BG05M9OP001-1.096-0048-C01 от 17.06.2021 г.