Днес, 31.12.2021 г., г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд, заедно с инж. Теодора Гогова –зам.-кмет, г-жа Анита Кръстанова- Директор Дирекция „ФСД“ и Главен счетоводител, г-жа Снежа Трендафилова- главен юрисконсулт и инж. Красимир Дебеляшки- главен Еколог на община Костинброд, се подписа договор номер 226 от 31.12.2021г. за възлагане изпълнението на  дейностите от обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект: „Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на територията на Община Костинброд, вкл. съпътстващата инфраструктура“, в обхвата на одобрения за финансиране проект № BG16M1OP002-2.002-0009 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез процедура чрез директно предоставяне „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 “Отпадъци” на Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”.

Реализирането на проекта е с особена важност за населението на шестте общини от Регионалното сдружение за управление на отпадъците – регион Костинброд, с водещ партньор за бенефициентите – община Костинброд и партньори – община Божурище, община Годеч, община Драгоман, община Своге, община Сливница.

Проектът е от регионално значение, тъй като обхваща шест общини от Софийска област – община Костинброд, община Божурище, община Годеч, община Драгоман, община Сливница и община Своге.

Във връзка с поставените национални и европейски цели за намаляване депонираните отпадъци и за рециклиране и оползотворяване на специфични отпадъчни потоци, общините от РСУО Костинброд – Костинброд, Божурище, Годеч, Драгоман, Сливница и Своге, въз основа на информация от предварителни анализи и проучвания за нуждите при постигане на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО, осигуриха инвестиции за изграждане на допълнителна инфраструктура за третиране на отпадъците за:

  1. Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци с цел тяхното оползотворяване и предотвратяване на емисиите на парникови газове в РСУО, с годишен капацитет от 20 997 т., достатъчен за постигане на целите за подготовка за повторна употреба и на отпадъчни материали и осигуряване депониране на максимум 50 % от входящия поток на отпадъците.
  2. Изграждане на три броя инсталации за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, както следва:

* Компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък с капацитет 5 078 т. в поземлен имот № 274, с. Богьовци, общ. Костинброд, с размери 31 493 кв.м, за общините Костинброд, Божурище и Годеч.

*Компостираща инсталация с капацитет 2 801 т. в поземлен имот с идентификатор 67372.92.304, област София, община Сливница, Землище гр. Сливница, м. ЛОЗИЩЕ, за общините Сливница и Драгоман.

*Компостираща инсталация с капацитет 2 109 т. в имоти, намиращи се в землището на с. Церово, за община Своге (имот № 046014 и № 046015 са в местност “Цуцановото -Бабин дол”; имот № 046012 и № 046013 са в местност “Бабин дол” и имот № 046034 – местност “Долни Желен”).

Изграждането и въвеждането в експлоатация на инсталациите по процедурата, както и осигуряването на разделното събиране на зелените и част от биоразградимите отпадъци от общините, членуващи в РСУО Костинброд, ще допринесат за постигането на Специфична цел 1 на приоритетна ос 2 “Отпадъци” на ОПОС 2014-2020, а именно “Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци”.

Чрез изпълнение на мерките, заложени в одобрения проект на РСУО Костинброд, ще се подпомогне постигането на националните цели, заложени в българската нормативна уредба и в НПУО. Целта е ограничаване на количеството на депонираните биоразградими отпадъци до 35% от общото количество на същите отпадъци, образувани към 1995 г., и за увеличаване на дела рециклирани отпадъци до не по-малко от 50 % от образуваните битови отпадъци, както и тези свързани с йерархията за управление на отпадъците: – предотвратяване на образуването им; – подготовка за повторна употреба; – рециклиране; – друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия; – обезвреждане.

Изпълнението на проекта ще допринесе за изпълнението на задължението на България като държава – членка на ЕС, произтичащо от чл. 6 от Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци, за приемането на мерки да се депонират само отпадъци, които вече са били третирани. Регионите, за които е идентифицирана необходимост от изграждане на инсталации за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, са включени в индикативен списък в Приложение № 3 и № 4 на НПУО и РСУО Костинброд е един от регионите идентифицирани с такава необходимост от изграждането на допълнителна инфраструктура.

С подписване на договорът, реално стартира изпълнението на дейностите и е реален факт за увереност, че в оферирания срок от 550 дни, ще бъдат изградени и въведени в експлоатационен режим инсталациите.

В обхватът на договорът са следните дейности:

Дейност 1. Проектиране

Дейността предвижда проектиране в работна фаза на инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък с капацитет 20 997 т. и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък с капацитет 5 078 т.

Дейност 2. Изпълнение на строително – монтажни работи

Дейността предвижда изграждане на:

  1. Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък с капацитет 20 997 т. и
  2. Компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък с капацитет 5 078 т.

Дейност 3. Доставка, монтаж и пуск на технологично оборудване, необходимо за инсталациите

  • доставка, монтаж и пусково наладъчни дейности на технологично оборудване за на инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък;
  • вкл. обучение на персонала за работа с инсталациите.

Дейност 4. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството, технически решения, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация.

Договорът влиза в сила от датата на подписването му, т.е 31.12.2021 г. и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора, но не по-късно от крайната дата за физическото изпълнение на ДБФП.

Срокът за изпълнение на договора включва:

  1. Срок за изготвяне на работният проект 70 (седемдесет) календарни дни (съобразно направеното в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предложение) и започва да тече от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на дейността, отправено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приключва с изготвяне и предаване на работният проект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол.
  2. Срок за изпълнение на СМР, включително доставка, монтаж и пуск на съоръженията, оборудването и техниката за инсталациите 480 (четиристотин и осемдесет) календарни дни календарни дни, (съобразно направеното в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предложение), считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка (Приложение № 2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) до съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).
  3. Срок за упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР – от датата на съставяне на протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво до приемането на обекта от лица определени от Възложителя.

Страни по договорът са: ОБЩИНА КОСТИНБРОД и„ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО – КОСТИНБРОД“ ДЗЗД, съгласно клаузите на СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ от 10.11.2020 г., между: „БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ АД и „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД.

11332 посещения общо 1 посещения за деня
В последния ден от 2021 година се подписа договор за изпълнение на изключителен важен екологичен проект за община Костинброд!