В изпълнение на проект BGLD-1.004-0001 „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., на 02.02.2022 година към договора между Програмния оператор и община Костинброд за безвъзмездна финансова помощ № BGLD-1.004-0001-C01 бе подписано допълнително споразумение.

Споразумението между Министерство на образованието и науката в качеството му на Програмен оператор по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., и община Костинброд запазва в преобладаваща степен клаузите на основния договор за изпълнение на проекта.

На основание разпоредбите на подписаното допълнително споразумение към договора са направени следните промени:

– Общият размер на разходите по проекта се увеличават от 625 822 /шестстотин двадесет и пет хиляди и осемстотин двадесет и две/ евро на 1 316 649 /един милион триста и шестнадесет хиляди шестстотин четиридесет и девет/ евро, като това е и размерът на допустимите разходи по проекта, в това число:

  • Финансиране от ФМ на ЕИП: 1 119 152.00 евро
  • Национално финансиране: 197 497.00 евро

– Срокът за изпълнение на проекта се удължава с почти две години, като крайната дата за изпълнение на предвидените дейности се измества до 30 април 2024 година. Това е и срокът за допустимост на включените в проекта разходи.

Предвид важността на предвидените като част от дейностите пътувания с цел проучване на добри практики и обмяна на опит с рехабилитационни центрове в Норвегия и Италия срокът за тяхната реализация е удължен до края на изпълнението на проекта – 30 април 2024 година.

Редом с това е разширена възможността за ползване на услугите на Центъра като един от индикаторите „Брой семейства, ползващи услугите на центъра за рехабилитация на деца с онкохематологични заболявания“ е променен от 50 на 100.

Постигнатото споразумение осигурява ефективното функциониране на единствения в страната Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания в рамките на общо почти четири години при оптимално обезпечаване на всички предвидени в проекта дейности. Това гарантира развитието и утвърждаването на този вид иновативна по съдържание услуга както за страната, така и за югоизточната част на Европа. Изпълнението на дейностите по проекта и в бъдеще ще е в подкрепа на дефинираните за услугата потребителски групи както в процеса на социална адаптация по време на процеса на лечение и след това, така и в последващите стъпки на ресоциализация и реинтеграция на децата и техните семейства. При максимална степен на удовлетвореност от страна на потребителите до настоящия момент Центърът е осигурил незаменима квалифицирана подкрепа на значителен брой семейства, за някои от тях повече от веднъж.

В резултат на фактическото удвояване на срока за предоставяне на услугата и фактическото увеличение с над 100% на предоставените средства от страна на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., дейностите по изпълнението на проект BGLD-1.004-0001 „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“ са обезпечени и създават във време на значителна икономическа динамика така необходимата сигурност и финансова стабилност както за бенефициента – община Костинброд, така и за изпълнителя.


Безвъзмездните средства от ЕИП представляват приноса на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия към една зелена, конкурентоспособна и приобщаваща Европа. Основните цели са две: намаляване на икономическите и социалните различия в Европа и укрепване на двустранните отношения между страните донори и 15 държави от ЕС в Централна и Южна Европа и Балтийските страни. Трите страни донори си сътрудничат тясно с ЕС чрез Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП). Донорите са предоставили 3,3 милиарда евро чрез последователни схеми за безвъзмездна помощ между 1994 и 2014 г. За периода 2014-2021 г. безвъзмездните средства от ЕИП възлизат на 1,55 милиарда евро.

6626 посещения общо 1 посещения за деня
Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. към Министерство на образованието и науката предостави допълнителни средства за осигуряване на цялостно функциониране на Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания.