Община Костинброд изготви работни проекти за реконструкция на вътрешните водопроводни мрежи на селата Безден и Богьовци, който включва: *Водоснабдяване *Геодезия *Пътна-възстановяване на пътната настилка *Временна организация и безопасност на движението *План за безопасност и здраве *Пожарна безопасност *План за управление на строителните отпадъци Дължина на новопроектирания водопровод за с. Безден – 5,5 км, за с. Богьовци – 6,5 км. В с. Безден е предвидена да се изгради водопродната мрежа от три главни клона Ф90 и второстопенни също Ф90. Към всеки имот е предвидено ново сградно отклонение с граница на имота В проекта са включени пожарни хидрнти за обезпечаването на нуждите при пожар: 24 пожарни хидранта, 226 сградни водопроводни отклонения За с. Богьовци е предвидена да се изгради водопроводна мрежа от 4 главни водопродни клона с диаменър Ф90 и второстепенни клонове Ф90. Към всеки имот е предвидено ново сградно отклонение с граница на имота

В проекта са включени пожарни хидрнти за обезпечаването на нуждите при пожар: 22 пожарни хидранта, 309 сградни водопроводни отклонения Община Костинброд ще търси възможности за финансиране и бъдещо реализаране на проектите. Предстои съгласуване на работните проекти и издаване на разрешение за строеж. След реализаране на проектите ще се намалят загубите на вода, ще се избегнат аварии по трасетата, с което населените места ще имат нормално водоподаване. Чрез тези дейности ще се постигнат заложените стратегически цели в сектор ВиК в Плана за интегрирано общинско развитие.

10253 посещения общо 1 посещения за деня
Община Костинброд изготви работни проекти за реконструкция на вътрешните водопроводни мрежи на селата Безден и Богьовци