Община Костинброд възложи изготвяне на работен проект за реконструкция на вътрешните водопроводни мрежи на село Градец, както и довеждащ и захранващ водопровод, който включва:
*Водоснабдяване
*Геодезия
*Пътна-възстановяване на пътната настилка
*Временна организация и безопасност на движението
*План за безопасност и здраве
*Пожарна безопасност
*План за управление на строителните отпадъци
Дължина на новопроектирания водопровод е 9 700 м. I eтап 8 306,16 м., 373 бр. СВО И 37 пожарни хидранта. II етап 1 450,60 м., 86 бр. СВО И 3 бр пожарни хидранта.
В с. Градец е предвидено да се изгради водопродната мрежа от 32 водни клона Ф90. Към всеки имот е предвидено ново сградно отклонение с граница на имота
В проекта са включени пожарни хидрнти за обезпечаването на нуждите при пожар:
40 пожарни хидранта, 459 сградни водопроводни отклонения
Община Костинброд ще търси възможности за национално или европейско финансиране и бъдещо реализаране на проектите. Предстои съгласуване на работния проект и издаване на разрешение за строеж.
След реализаране на проекта ще се намалят загубите на вода, ще се избегнат аварии по трасетата, с което населените места ще имат нормално водоподаване. Чрез тези дейности ще се постигнат заложените стратегически цели в сектор ВиК в Плана за интегрирано общинско развитие.
41261 посещения общо 1 посещения за деня
Община Костинброд възложи изготвяне на работен проект за реконструкция на вътрешните водопроводни мрежи на село Градец, както и довеждащ и захранващ водопровод