До участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската и на част от републиканската пътна мрежа и улици в населените места на територията на община Костинброд за зимни сезони 2013г. – 2014г. и 2014-2015г.“ с две обособени позиции – обособена позиция № 1 „Избор на изпълнител за извършване на зимно поддържане и снегопочистване на територии за обществено ползване (улична мрежа) на територията на община Костинброд и на част от републиканската пътна мрежа в границите на гр. Костинброд“ и обособена позиция № 2 „Избор на изпълнител за извършване на зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата“, публикувана в регистъра на АОП с уникален номер 00035-2013-0005, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти за обособените позиции в споменатата обществена поръчка ще се състои в открито заседание от 9,30 часа на 25.10.2013г. в сградата на НЧ „Иван Вазов“ – Малък салон, на адрес: площад „Иван Вазов“ № 1, гр. Костинброд.

3348 посещения общо 1 посещения за деня