„Избор на изпълнител за доставка и монтаж на кухненско оборудване за нуждите на „Социален патронаж”- гр. Костинброд и „Дневен център за работа с деца на улицата”- гр. Костинброд и доставка на офис оборудване за нуждите на Общинска администрация Костинброд за изпълнение на дейностите по проект „Помощ в дома“ по договор BG 051 PO001-5.1.04-0028-C0001 от ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“ с две обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на кухненско оборудване за нуждите на „Социален патронаж”- гр. Костинброд и „Дневен център за работа с деца на улицата”- гр. Костинброд”.

Обособена позиция 2: „Доставка на офис оборудване за изпълнение на дейностите по проект „Помощ в дома“ по договор BG 051 PO001-5.1.04-0028-C0001 от ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“, с подробна информация за поръчката и изискванията към кандидатите са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9020640

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Техн. спецификация 1

Техн. спецификация 2

2729 посещения общо 1 посещения за деня
Публична покана