МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ , БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ДУНАВСКИ РАЙОН“ НАПОМНЯ  НА ФИРМИТЕ И НА ГРАЖДАНИТЕ, СОБСТВЕНИЦИ НА ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ВОДИ (КЛАДЕНЦИ, СОНДАЖИ, ГЕРАНИ, КАПТИРАНИ ИЗВОРИ, ДРЕНАЖИ  И ДР.), че до 28 НОЕМВРИ 2022 г. могат да регистрират водовземните съоръжения, в съответната Басейнова дирекция за управление на водите, съгласно изискванията на § 41 на ПРЗ на ЗИД на ЗООС.

На регистрация подлежат съществуващи водовземни съоръжения, в това число кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и други, както следва:

  • Съоръжения за собствени потребности, използвани от гражданите в бита (чл. 43, ал. 2 от Закона за водите), които до 27.11.2018 г. не са вписани в регистрите, съгласно изискванията на Закона за водите.
  • Съоръжения за стопански цели, използвани от фирмите, изградени до 23 декември 2016 г. и които не са вписани в регистрите, съгласно изискванията на Закона за водите.

Заявленията за регистрация на водовземните съоръжения, съгласно изискванията на § 41 на ПЗР на ЗИД на ЗООС, се предоставят до 28 ноември 2022 г. в Централния офис на БДДР в град Плевен, по удобен за заявителя начин:

  • чрез лицензиран пощенски оператор, в това число куриерска фирма.
  • чрез Система за сигурно електронно връчване с линк за достъп тук.
  • Лично, на Гишето за административно обслужване на БДДР на адрес град Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

Такса за регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности НЕ СЕ ЗАПЛАЩА.

За регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности се подава заявление ОБРАЗЕЦ РГ2.

За регистрация на водовземни съоръжения за стопански цели се подава заявление ОБРАЗЕЦ РС1.

Редът и начинът за регистрация но нови водовземни съоръжения не се променя.

По-подробна информация можете да намерите на страницата по-долу.

Водовземни съоръжения, които не са регистрирани не могат да бъдат ползвани.

Изграждането на водовземни съоръжения без разрешително, по смисъла на Закона за водите е престъпление, съгласно Наказателния кодекс.

При установяването на незаконни съоръжения за водовземане от подземни води след 27 ноември 2020 г. същите се ликвидират за сметка на собственика им, който носи и наказателна отговорност за това престъпление.

Линк с подробни разяснения от БД Плевен:
http://www.bd-dunav.org/content/razreshitelen-rejim/registraciia-na-vodovzemni-saorajeniia/

ЗАЯВЛЕНИЯ:
З А Я В Л Е Н И Е за регистрация на водовземно съоръжение от подземни води за задоволяване на собствени потребности на гражданите

З А Я В Л Е Н И Е за регистрация на водовземно съоръжение от подземни води за стопански цели

16536 посещения общо 2 посещения за деня
Важно съобщение – регистрация на водовземни съоръжения за задоволяване на собствени потребности на гражданите