185 посещения общо 1 посещения за деня
С Ъ О Б Щ Е Н И Е За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „Домашен санитар” към общинска администрация Костинброд, във връзка с изпълнение на проект BG05SFPR002-2.001-0002 „Грижа в дома в община Костинброд“