ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,Във връзка с преписки за изменение на поземлени имоти №346 и №347 и УПИ IX „За магазин“, кв.20 по действащия кадастрален и регулационен план на с. Петьрч, администрация Костинброд Ви уведомява, че със заповед №РД-17- 144/09.06.2022 год. и заповед №РД-17-120/20.05.2022 год. на кмета на Община Костинброд се отменят съответно заповед №РД-17-71/14.03.2022 год. и заповед №РД-17-23/31.01.2022 год. на кмета на Общината и следва да се явите в Общинска администрация Костинброд, ул. „Охрид“ №1, гр. Костинброд за запознаване с преписката в дните вторник или четвъртък от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч., като Моля, да носите в себе си и документ за собственост.

 

172 посещения общо 1 посещения за деня
Съобщение