Община Костинброд на основание чл.129, ал.2от ЗУТ и § 4,ал.2 от ДР на ЗУТ, във връзка с чл.131,ал.1 и ал.2, т.4 от ЗУТ, поради липса на актуални данни в кадастралния регистър на с.Петърч на заинтересованите лица по чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ, съобщава, че във входното фоайе, на таблото за съобщения в сградата на Общинската администрация гр. Костинброд,ул. „Охрид“ №1 и на интернет страницата на община Костинброд https://kostinbrod.bg е публикувана Заповед № РД-17-44 от 10.02.2023 год. на кмета на община Костинброд за одобрено изменение на ПУП за урегулиран поземлен имот №XV-267 и „Градина“ в квартал 22 по действащия регулационен план на с.Петърч , общ. Костинброд, одобрен със Заповед №0440/1977г.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок, считано от датата на обявлението, чрез общинската администрация Костинброд пред Административен съд-София област.

SKM_C25813010902520

155 посещения общо 1 посещения за деня
ОБЯВЛЕНИЕ