Основна цел на Съвета е да участва и подпомага разработването на общинската политика в областта на социалните услуги, предоставяни на територията на Община Костинброд.

На заседанието бе представен и обсъден Анализ на потребностите в Община Костинброд и Предложение за планирането в Община Костинброд на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет. Анализът е изготвен на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за социалните услуги (ЗСУ) и цели да направи изводи за потребностите на населението на Община Костинброд от социални услуги за 10 годишен период въз основа на обективни данни по критерии, посочени в глава втора на Наредбата за планирането на социалните услуги.

Г-н Александър Ненов – зам.-кмет “ СХД, ОР, С и ЗКИН“ бе модератор на срещата, като направи разбор на предстоящите дейности относно декомпозирането на социалните услуги съгласно чл. 15 от Закона за социалните услуги(ЗСУ), определянето на броя места, както и бъдещите ангажименти на общинската администрация при реализарането на този процес.

Присъстващите бяха запознати с подписаното Споразумение между всички общини в Софийска област за взетите решение и поети ангажименти относно потребността от социални и интегрирани здравно-социални услуги на областно ниво, като Община Костинброд има намерение да кандидатства за финансиране на услуги за изграждане на три нови услуги за резидентна грижа.

На заседанието присъстваха: г-жа Галина Стоичкова- директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Костинброд и г-жа Нина Банкова – Областен координатор, която представи подробна информация относно прогнозирането и планирането на необходимите социални услуги, съгласно Анализа – трансформирането на съществуващите социални услуги и тяхното декомпозиране по дейности съгласно чл. 15 от ЗСУ.

След представянето на Анализа, бе проведена дискусия и направените предложения и мнения бяха вписани в протокол.

225 посещения общо 1 посещения за деня
23.02.2023г. в малкия салон на НЧ „Иван Вазов- 1947“ , гр. Костинброд се проведе заседание на Съвета по въпросите на социалните услуги, включващ представители на ангажираните в процеса институции и организации.