Публична покана с предмет:

„Избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Общинска администрация Костинброд“.

Открита с Решение № РД – 05 – 29/04.02.2014г. на кмета на община Костинброд

 Подробна информация за поканата и изискванията към участниците са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9025444

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9025444

ДОКУМЕНТАЦИЯ

17.07.2015
Информация за извършени плащания

07.08.2015
Информация за извършени плащания

17.09.2015
Информация за извършени плащания

16.10.2015
Информация за извършени плащания

12.11.2015
Информация за извършени плащания

18.12.2015
Информация за извършени плащания

19.01.2016
Информация за извършени плащания

19.02.2016
Информация за извършени плащания

18.03.2016
Информация за извършени плащания

19.04.2016
Информация за върнати гаранции

17.06.2016
Информация за извършени плащания

18.07.2016
Информация за извършени плащания

2647 посещения общо 1 посещения за деня
Публична покана