Публикувано на 29.01.2014

Във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения, училищните столове и на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Костинброд за 2014 година“ с три обособени позиции:

обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения на територията на община Костинброд“,

обособена позиция № 2: „Доставка на хранителни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на училищните столове на територията на община Костинброд“,

обособена позиция № 3: „Доставка на хранителни продукти, плодове, зеленчуци хляб за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на община Костинброд ”, публикувана в регистъра на АОП с уникален номер 00035-2013-0007/12.11.2013г., уведомяваме всички заинтересовани лица и участници, че Комисията приключи с проверката на документите, съдържащи се в пликове №1 и №2 и взе Решение да допусне до следващ етап от процедурата участиците – отварянето на ценовите оферти.

Отварянето на Плик №3 „Предлагана цена” ще се състои в открито заседание от 10.00 часа на 29.01.2014 г. в сградата на НЧ „Иван Вазов” – Малък салон на адрес площад „Иван Вазов” №1;

07.08.2015
Информация за извършени плащания

2870 посещения общо 1 посещения за деня