Публична покана

 За избор на изпълнител за „Предоставяне на електронни далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез обществена електронна съобщителна мобилна клетъчна мрежа с национално покритие” по стандарти GSM И UMTS, за нуждите на ОбщинаКостинброд.”

 Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9029223

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9029223

ДОКУМЕНТАЦИЯ

17.07.2015
Информация за извършени плащания

07.08.2015
Информация за извършени плащания

17.09.2015
Информация за извършени плащания

16.10.2015
Информация за извършени плащания

12.11.2015
Информация за извършени плащания

2890 посещения общо 1 посещения за деня
Публична покана