На 17.08.2023г. г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, придружаван от  инж. Теодора Гогова – заместник-кмет на община Костинброд, подписа поредния за общината договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Административен договор № BG06RDNP001-7.019-0027-C01/17.08.2023г. е на стойност 2 932 684.61лв., от които 2 492 781.92лв. европейско и  439 902.69лв. национално съфинансиране, като одобреното финансиране е по процедура № BG06RDNP001-7.019 Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони.

С реализирането на проект „Рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Костинброд: Етап I – път SFO 1400 / II – 81 / Костинброд – Границата общ. (Костинброд – Божурище) – Пролеша – Хераково / SFO3024 / ОТ КМ 0+000 ДО КМ. 1+850 (общинският път преминава в населеното място през ул. Славянска, ул. Обединена“ се цели да се подобрят транспортно-експлоатационните характеристики, носимоспособността на настилката, сигурността, безопасността на движението и комфорта на пътуване, и отводняване на улицата.

Обхватът на настоящия проект, чиито срок за изпълнение е 30 месеца, включва рехабилитация на общински пътища в населеното място на град Костинброд в участък с дължина 1850м., започващ от кръстовището с второкласен републикански път  II – 81 и продължаващ до границата с община Божурище, като преминава в населеното място през ул. „Славянска“ и ул. „Обединена“ или с други думи – от кръговото кръстовище при Стадион „Белица“ до кръстовището на ул.“Обединена“ с ул. „Средна гора“.

Проектът цели насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността, подобряване качеството на живот в община Костинброд и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на достъпа на населението до работни места и публични услуги, посредством подновена пътна инфраструктура.

По настоящия проект е налице съответствие на проектното предложение със принципите на хоризонталните политики на ЕС като конкретните му цели са формулирани в контекста на общите цели и приоритети на местно ниво. С проекта се насърчават равните възможности за всички, включително възможностите за достъп за хора с увреждания чрез интегрирането на принципа на недискриминация.

103 посещения общо 1 посещения за деня
На 17.08.2023г. г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, придружаван от  инж. Теодора Гогова – заместник-кмет на община Костинброд, подписа поредния за общината договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ