Община Костинброд е възложител по чл.7. ал.1, т.З от ЗОП и е планирала през
2014 г. да проведе и възложи изпълнението на обществсна поръчка с предмет :

„Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци от населените места на община
Костинброд до „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд,
Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман" в община Костинброд, почистване и
поддръжане на територии за обществсно ползване, поддържане на зелени площи в
община Костинброд, разделно събиране и транспортиране на биоразградими
отпадъци(от зелени площи, паркове, градини, домакинства) до компостираща
инсталация на територията на община Костинброд".

пълен текст

3515 посещения общо 1 посещения за деня
Покана за набиране на външни експерти