Във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на дейностите по обучения и свързаната с тях логистика по проект „Укрепване на организационният капацитет, екипната ефективност и усъвършенстване на професионалната компетентност на служителите от община Костинброд" финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г.”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП, с ID № 00035-2014-0002, във връзка с Решение № РД 05 – 96/10.04.2014 г. и Обявление с изх. № 08.00-104/10.04.2014 г., уведомяваме всички заинтересовани лица и участници, че Комисията приключи с проверката и оценяването на документите, съдържащи се в пликове №1 и №2 и взе Решение отварянето на Плик №3 „Предлагана цена” да се състои в открито заседание от 10.00 часа на 08.08.2014 г. в сградата на НЧ „Иван Вазов” – Малък салон на адрес площад „Иван Вазов” №1;

 

3070 посещения общо 1 посещения за деня
О Б Я В Л Е Н И Е