Община Костинброд уведомява заинтересованите лице, че обяви Открита процедура по ЗОП с предмет:

„Сметосъбиране и транспортиране на неопасни отпадъци от населените места на община Костинброд до „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман“ в община Костинброд, почистване и поддържане на територии за обществeно ползване, поддържане на зелени площи в община Костинброд, разделно събиране и транспортиране на биоразградими отпадъци (от зелени площи, паркове, градини, домакинства) до компостираща инсталация на територията на община Костинброд“.

Открита по Решение № РД 05 – 283/01.09.2014 г. на кмета на община Костинброд и обявена с Обявление с изх.№ 08.00-166/01.09.2014 г.

Подробна информация за обществената поръчка и изискванията към участниците са публикувани и интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, по партидата на възложителя под ID № 00035-2014-0003 и справки могат да се правят на адрес:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333137313633

Файлове:

ДОКУМЕНТАЦИЯ – Интерактивен PDF с възможност за сваляне на файлове

или

ДОКУМЕНТАЦИЯ – .rar архив

24.10.2014
Протокол №1

18.11.2014
Обява

27.11.2014
Протокол №2

Протокол №2.1

Протокол №3

Протокол №4

Решение

16.12.2014
Съобщение

23.12.2014
Договор и приложения към договора

Информация за преписка в АОП

Обявление за възложена обществена поръчка

Обявление за възложена обществена поръчка в АОП

19.02.2015
Информация за извършени плащания

19.03.2015
Информация за извършени плащания

17.04.2015
Информация за извършени плащания

19.05.2015
Информация за извършени плащания

16.07.2015
Информация за извършени плащания

07.08.2015
Информация за извършени плащания

17.09.2015
Информация за извършени плащания

12.11.2015
Информация за извършени плащания

18.12.2015
Информация за извършени плащания

19.01.2016
Информация за върната гаранция

19.01.2016
Информация за извършени плащания

19.02.2016
Информация за извършени плащания

18.03.2016
Информация за извършени плащания

19.04.2016
Информация за извършени плащания

17.06.2016
Информация за извършени плащания

18.07.2016
Информация за извършени плащания

04.08.2016
Информация за плащания

19.09.2016
Информация за плащания

14.10.2016
Информация за извършени плащания

17.11.2016
Информация за извършени плащания

19.12.2016
Информация за извършени плащания

13.09.2021 г.
1.1. Адрес на публикацията в РОП:https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=1020407&newver=2
2. Публикации по преписката:https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=317163
4274 посещения общо 2 посещения за деня
Открита процедура по ЗОП – Сметосъбиране и транспортиране на неопасни отпадъци от населените места на община Костинброд до „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман“ в община Костинброд, почистване и поддържане на територии за обществeно ползване, поддържане на зелени площи в община Костинброд, разделно събиране и транспортиране на биоразградими отпадъци (от зелени площи, паркове, градини, домакинства) до компостираща инсталация на територията на община Костинброд