СЪОБЩЕНИЕ

От Община Костинброд

Община Костинброд уведомява заинтересованите лице, че обяви

Публична покана по процедура по реда на Глава осма „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Сметосъбиране и транспортиране на неопасни отпадъци от населените места на община Костинброд до „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман“ в община Костинброд”

Открита по Решение № РД 05 – 293/10.09.2014 г. на кмета на община Костинброд и обявена с Обявление с изх.№ 08.00-171/10.09.2014 г.

Подробна информация за публичната покана и изискванията към участниците са публикувани и интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, по партидата на възложителя под ID № 9033553 и справки могат да се правят на адрес:

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1488254&_dad=portal&_schema=portal&url=687474703a2f2f7777772e616f702e62672f657365617263685f7070322e706870

Приложение: Публична покана, Технически спецификации, Методика за оценка, Проект на договор, Приложения и Образци за попълване (файлов формат на съдържание на .rar архив – .fed и doc.).

Информацията за Публичната покана е достъпна в профила на купувача, съгласно 101б, ал.2 от ЗОП.

Съобщение от Възложителя до средствата за масово осведомяване са изпратени по електронен път до Българска телеграфна агенция, до три печатни медии и до три лицензирани радио-и телевизионни оператори на основание чл.101б, ал.3, във вр.&1, т.28а от ДР на ЗОП.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

24.09.2014
Публикация към публична покана
ДОКУМЕНТАЦИЯ

31.10.2014
Публикация към публична покана – ДОГОВОР

Публикувано на 03.12.2014

К О Н С Т А Т И В Е Н П Р О Т О К О Л за отразяване моментното състояние и качеството на изпълнение на обществена поръчка по договор № 108/ 02.10.2014г. за периода 02.10.2014 г. – 31.10.2014 г. вкл.

19.01.2015
Информация за извършени плащания

17.07.2015
Информация за върнати гаранции

3190 посещения общо 1 посещения за деня
Публична покана