66 посещения общо 1 посещения за деня
Обявление по реда на чл.8, ал.10 от ЗОС И чл.7 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Костинброд