На заседанието присъстваха всички членове на Щаба.

На извънредното заседание, във връзка с кризисната ситуация в община Костинброд бяха взети следните решения:

1.Да се изпрати писмо до ЕРМ Запад, с което да се изиска информация за причините довели до криизисната ситуация в община Костинброд и защо определения час за възстановяване на електрозахранването беше непрекъснато променян и какви са причините за това.

2.Да се обсъди възможността с електроразпределителното дружество да бъдат обходени трасетата и осъществени действия по премахване на клоните по дърветата, които застрашават проводниците, както в населените места, така и извън тях.

3.Да се изиска от електроразпределителното дружество да се създаде организация за своевременно предоставяне на информация между общината и държавните институции на територията на община Костинброди да се определи представител на електроразпределителното дружество на общинско, областно или национално ниво, който да комуникира с общината.

4.Да се предоставят актуални телефонни номера на кметове и кметски наместници, които да бъдат включени в базата данни на ЕРМ Запад, така че кметовете и кметските наместници  при позвъняване за получаване на актуална информация или подаване на сигнал, да осъществят незабавна връзка с оператора.

5.Да се изисква писмена информация от електроразпределителното дружество за своевременната готовност по отстраняване на повреди през зимния сезон и поддръжката на мрежата в изправност през целия сезон.

6.Да се изиска от експлоатационните дружества и ОПУ-София  да има техни представители на заседанията на Щаба.

7.Да се изиска от Агенция пътна инфраструктура и ОПУ -София да предостави актуален контакт за подаване на сигнали при проблеми с републиканските пътища и да предоставят данни за фирмата, поддържаща пътищата. При непредоставяне на информация от тяхна страна да се поиска информация от Областния управител на Софийска област.

8.Да се изпратят писма до съседните общини, с които имаме общи пътища, за координиране помежду ни за поддържането на пътищата, свързващи двете общини.

9. По актуална информация на ЕРМ Запад не е възтановено ел. захранването по в населените места: с. Дреново, с. Понор, с. Царичина, с. Бучин проход – мах. „Пурчиница“ . Ако до 16:30 ч. не бъде възтановено, Щабът да упълномощи кмета на Община Костинброд да обяви частично бедствено положение за тези села.

7509 посещения общо 1 посещения за деня
Днес 28.11.2023г. от 13:00часа със Заповед №РД-05-426/27.11.2023г. на кмета на община Костинброд, беше свикан Щабът за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, аварии и катастрофи.