Публична покана

За възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на специализиран превоз на деца и ученици от населеното място, в което живеят до най-близкото детско заведение, респективно учебно заведение и обратно на територията на Община Костинброд до 01 февруари 2016 година“ с три обособени позиции:

обособена позиция №1: „Извършване на специализиран превоз на деца на пет и шест годишна възраст, подлежащи на задължителна подготовка на територията на община Костинброд“

обособена позиция №2: „Извършване на специализиран превоз на ученици до шестнадесет годишна възраст до приемно СОУ „Д-р Петър Берон” на община Костинброд“  

обособена позиция №3: „Извършване на специализиран превоз на ученици до шестнадесет годишна възраст до средищно ОУ „Отец Паисий” – с. Петърч, община Костинброд“  

 с подробна информация за поръчката и изискванията към кандидатите са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9038044

Документация

Подписана публична покана

Публична покана публикувана в АОП

03.02.2015
Протокол от работата на комисията и решение за избор на изпълнител

05.02.2015
Договор за 1 обособена позиция и приложения

Договор за 2 обособена позиция и приложения

Договор за 3 обособена позиция и приложения

19.05.2015

Информация за извършени плащания 1 обособена позиция

Информация за извършени плащания 2 обособена позиция

Информация за извършени плащания 3 обособена позиция

17.07.2015
Информация за извършени плащания

07.08.2015
Информация за извършени плащания

Информация за извършени плащания

Информация за извършени плащания

17.09.2015
Информация за извършени плащания

17.09.2015
Информация за извършени плащания

19.01.2016
Информация за извършени плащания
Информация за извършени плащания
Информация за извършени плащания

19.04.2016
Информация за върнати гаранции
Информация за върнати гаранции
Информация за върнати гаранции

19.05.2016
Информация за извършени плащания

3953 посещения общо 2 посещения за деня
Публична покана