38 посещения общо 1 посещения за деня
На 14.11.2023 г., община Костинброд подписа с Министерството на труда и социалната политика Допълнително споразумение към административен договор № BG05SFPR002-2.001-0002-С01/24.11.2022 г. за изпълнение на проект № BG05SFPR002-2.001-0002 „Грижа в дома в община Костинброд“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Проектни дейности са за осигуряване на грижа в дома за възрастни хора и лица с увреждания. Допълнителното споразумение е с № 1/BG05SFPR002-2.001-0002/2 от 14.11.2023 г.