Община Костинброд стартира проект „Нова възможност за независим живот”, по договор BG 05M9OP001-2.002-0233-С001, по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. (ОПРЧР),  процедура BG 05M9OP001-2.002 „Независим живот”.

В изпълнение на договор  № BG05M9OP001-2.002-0233-С001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по Процедура BG05M90P001-2.002 „Независим живот“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Обща стойност на проекта: 497 832,00 лв.

Продължителност на проекта: 21 месеца

Предоставяне на социалните услуги: 18 месеца

Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот на хора с трайни увреждания в това число и деца и възрастни над 65 години самотно живеещи, чрез създаване на условия и интегрирани грижи  за независим живот и социална интеграция в обществото.

Целевата група на проекта са: деца и хора с трайни увреждания, самотно живеещи възрастни лица над 65 годишна възраст, които нямат възможност за самообслужване и се затрудняват при придвижване.

Специфичната цел на проекта е създаването на център за подкрепа за хора с увреждания за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, както и връщане на пазара на труда на лицата, полагащи грижи за близките си с увреждания.

Социалните услуги, които ще се предоставят в община Костинброд по проекта „Нова възможност за независим живот” в община Костинброд са:

  1. „Личен асистент“
  2. „Домашен помощник“
  3. „Социален асистент”
  4. Предоставяне на медицински грижи в дома на потребителя и в Центъра.
  5. За лицата от целевата група ще бъде осигурен специализиран транспорт и психологическа подкрепа.
4092 посещения общо 1 посещения за деня
Община Костинброд стартира проект „Нова възможност за независим живот”