ОБЩИНА КОСТИНБРОД ОБЯВЯВА  ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ – ІІ ЕТАП ПО ПРОЕКТ „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, ПО ДОГОВОР BG 05M9OP001-2.002-0233-С01, ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020Г. (ОПРЧР),  ПРОЦЕДУРА BG 05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН:

 от 15.03.2016г. до 31.03.2016г.(включително) в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ), стая №12 (Деловодство)

За кандидатстване и подбор на потребители за интегрирана социална услуга, нуждаещи се от „личен асистент” по проект „Нова възможност за независим живот”, по договор BG 05M9OP001-2.002-0233-С001, следва да се попълнят следните документи:

1. Заявление 2 (ИЗТЕГЛИ).

Желаещите за включване е необходимо да попадат в една от следните групи:

      ■ Хора с увреждания и техните семейства, вкл. деца;

      ■ Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

желаещи да бъдат включени в проекта подават необходимите документи по настоящ адрес в Община Костинброд, ул. „Охрид” №1.

Необходими документи към Заявление 2:

  • документ за самоличност (копие);
  • за дете – удостоверение за раждане (копие); документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител(копие);
  • експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК, протокол от ЛКК или друг медицински документ, (копие), ако е приложимо;
  • удостоверение за настойничество/ попечителство (копие), ако е приложимо;
  • други документи, ако е приложимо

За повече информация:

Ангел Милчев (Ръководител проект) – тел. 0721/68 710

Ивета Иванова-Димитрова (Координатор проект) – тел. 0721/68 718

 

 

3288 посещения общо 1 посещения за деня
СЪОБЩЕНИЕ