ОБЩИНА КОСТИНБРОД ОБЯВЯВА  ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ІІ ЕТАП ПО ПРОЕКТ „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, ПО ДОГОВОР BG 05M9OP001-2.002-0233-С01, ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020Г. (ОПРЧР),  ПРОЦЕДУРА BG 05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН:

от 15.03.2016г. до 31.03.2016г.(включително) в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ), стая №12 (Деловодство)

За кандидатстване, подбор и наемане на предоставящи услугите, „личен асистент” по проект „Нова възможност за независим живот”, по договор BG 05M9OP001-2.002-0233-С001, следва да се попълнят следните документи:

1. Заявление 1 (ИЗТЕГЛИ).

Желаещите за включване ще обслужват една от следните групи:

      ■ Хора с увреждания и техните семейства, вкл. деца;

      ■ Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

Желаещите да предоставят услугата „личен асистент” подават необходимите документи по настоящ адрес в Община Костинброд, ул. „Охрид” №1.

Необходими документи към Заявление 1:

  • копие на документ за самоличност;
  • автобиография (по образец –  Приложение № 1 А);
  • декларация (по образец – Приложение № 1 Б);
  • копие на документи за придобита образователна степен и/или обучение по друг проект за „личен/социален асистент” или „домашен помощник” (при наличие на такива);
  • служебна бележка от месторабота (ако е приложимо);
  • пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);

За повече информация:

Ангел Милчев (Ръководител проект) – тел. 0721/68 710

Ивета Иванова-Димитрова (Координатор проект) – тел. 0721/68 718

2934 посещения общо 1 посещения за деня
СЪОБЩЕНИЕ