Областен информационен център-София проведе изнесена приемна в гр. Костинброд, на която информира местния бизнес по процедура „Добри и безопасни условия на труд“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“. Експертите отговаряха на множество въпроси, касаещи допустимите дейности и видове разходи, целевите групи, допустимостта на различни видове оборудване и обзавеждане и пр. Посетителите бяха информирани и какви други процедури ще бъдат обявени по оперативните програми до края на 2016 г.

Процедура „Добри и безопасни условия на труд“ има за цел да подобри работната среда в предприятията чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и чрез въвеждането на ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управление на човешките ресурси. Операцията също така цели да насърчи географската мобилност на работната сила в страната като подкрепи работодателите чрез осигуряване на транспорт на наетите в предприятията лица, вкл. с цел запазване на тяхната заетост и повишаване нивата на устойчива заетост, когато работното място е извън населеното място на местоработата.  Допустими кандидати по процедурата са микро, малки, средни и големи предприятия, в качеството им на работодатели. Всеки от подадените проекти може да бъда на стойност от 50 000 лв. до 391 166 лв. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 14.06.2016 г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 80 000 000 лв.

Откритата приемна в община Костинброд е част от информационна кампания на ОИЦ-София, която се провежда във всички общини от Софийска област и има за цел да популяризира актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от ЕСИФ.

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

2414 посещения общо 1 посещения за деня
ОИЦ-СОФИЯ ИНФОРМИРА ПО „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“ В КОСТИНБРОД