Заповеди за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост

ИНФОРМАЦИЯ ОТ “НИВА КОМЕРС” ЕООД обявява Заповед № 1/17.01.2022 г. на управителя на “Нива Комерс” ЕООД за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж