Кметовете на общините Костинброд, Своге, Годеч, Сливница, Драгоман и Божурище се събраха на заседание на общо събрание на Регионалното сдружение на общините в Народно Читалище „Иван Вазов – 1947“.
Темата бе приемането на Регионална програма за управление на дейностите по отпадъците на регион Костинброд за периода 2017 – 2020 г.
На заседанието се подписа Споразумение за партньорство между общините, членуващи в РСУО – Костинброд, във връзка с кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-2.002 “Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци, по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „ Околна среда“.

Шесте общини се надяват проектното предложение да бъде успешно реализирано, с което ще намали с 50% твърдите битови отпадъци и 35 % от градинските био разградими отпадъци.

С взимането на съответното решение и входирането в Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. се очаква изграждане на 3 броя компостиращи инсталации.

Една разположена на територията на община Своге, втора в община Костинброд, която ще е заедно с Годеч и Божурище и трета в община Сливница.

Обща компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци ще има и на територията на община Костинброд.

Кметовете на шесте общини потвърдиха желанието си да работят като общ регион на Запад от София, като си пожелаха всички успех.

6107 посещения общо 2 посещения за деня
На 20 април се проведе среща с кметовете на шесте общини на запад от София