25.05.2018
1. Решение №РД-05-148/23.05.2018 г. с ID 848505  в АОП 
2. Обявление с изх.№ 08-00-35 от 23.05.2018 г. с ID 848506 в АОП
3. Документация с разяснения
4. Технически спецификации с КС
5. Приложения с Образци за попълване
6. Проект на договор
7. ЕЕДОП
7.1. ЕЕДОП
8. Методическо указание № МУ-4 от 02.03.2018 г. на АОП
9. Заповед №09/10.05.2018 г.
10. Разрешение за строеж №90/19.07.2013 г.
11. Инвестиционен проект, скици и документи за собственост

1. Паркоустройство и благоустройство
2. Геодезия
3. Електро
4.ВиК
5. Напояване
6. Конструктивна
7. Технология
8. Пътна
9. ПОД
10. ВОД
11. ПБЗ
12. ПБ
Имот 38978.900.6785
Имот 38978.900.6786
Имот 38978.900.7273

21.06.2018
Разяснение

22.06.2018
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

07.08.2018 г.
1. Съобщение за отваряне на ценови предложения

17.08.2018 г.
3450 посещения общо 1 посещения за деня
ОП 2018 – 1 СМР за реализиране на Етап 1 – ,,Благоустрояване и паркоустрояване на централен площад и паркинги в кв.99а и прилежаща улица с о.т.376а-о.т.927 от регулационния план на гр.Костинброд” от обект: „Реконструкция, обновяване и благоустрояване на улици с о.т.926а – о.т.927; о.т.926-о.т.419 в гр.Костинброд”, ,,Благоустрояване, паркоустрояване на околно пространство на градска баня УПИ IV, X, XIII в квартал 108 гр.Костинброд” и ,,Благоустрояване и паркоустрояване на централен площад и паркинги в УПИ XXX, кв.99а, околното пространство на Православен храм ,,Св.Мина” в УПИ XIII в кв.96 и прилежащите улици гр.Костинброд”