Обява

Информация за публикуване на Профила на купувача по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

КСС

Образци

Проектодоговор

Технически спецификации

Документация

21.11.2018
Протокол 1

1620 посещения общо 1 посещения за деня
Обява 2018 – 8 – „Периодични доставки на канцеларски материали и офис консумативи по заявка на възложителя за нуждите на Общинска администрация Костинброд” с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на офис консумативи за Общинска администрация Костинброд ”; Обособена позиция № 2: „Доставка на канцеларски материали за Общинска администрация Костинброд”, запазена на основание чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”