31.10.2018

1. Обява 2018-10
2. Документация с указания за участие
3.Технически спецификации и методика за оценка,
4. Приложения за попълване,
5. Проект на договор,
6. Информация за публикувана в профила на купувача Обява 2018-10 с ID:9082622

07.11.2018
1. Съобщение за удължаване срока за събиране на оферти
2. Информация за удължаване срока за събиране на оферти, ID9082867 в АОП

26.11.2018
Протокол

14.01.2019
Договор

 

1969 посещения общо 2 посещения за деня
Обява 2018-10 „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, управление и отчитане на проект „Изграждане на сцена на централен площад „Иван Вазов” в гр. Костинброд“ по процедура за подбор на проекти по мярка 7.2 “Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Костинброд – Своге”“