01.11.2018

1. Обява 2018-12 
2. Документация с указания за участие
3.Технически спецификации и методика за оценка,
4. Приложения за попълване,
5. Проект на договор,

26.11.2018
Протокол
14.01.2019
Договор
1603 посещения общо 1 посещения за деня
Обява 2018-12 „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, управление и отчитане на проект „Изграждане на Информационен център в гр. Костинброд“ по процедура за подбор на проекти по мярка 7.5 “Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб инфраструктура” от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Костинброд – Своге”“