Днес на 14 май 2019 г., в Държавен фонд “Земеделие” кметът на община Костинброд – г-н Трайко Младенов, подписа поредния за община Костинброд, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № BG06RDNP001-7.007-0104-C001/14.05.2019г. по одобрен проект № BG06RDNP001-7.007-0104 „Реконструкция и оборудване на спортна площадка в гр. Костинброд“. Одобреното финансиране е на стойност 96 776, 22 лв., от които 82 259, 79лв. европейско и 14 516, 43 национално съфинасиране, като средствата се предоставят по подмярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони.

 

Проектът “Реконструкция и оборудване на спортна площадка в град Костинброд” включва изграждане на спортна инфраструктура – площадка за мини футбол в гр. Костинброд, с площ 620 кв. м. Мултифункционалната спортна площадка ще се намира в градинката “Д-р Никола Чилов” /Банята/ на мястото на съществуващото игрище. Изцяло подновено, то ще дава възможност за още повече спортни събития и занимания на младите жители в община Костинброд.

Целите на проекта са пряко адресирани към установените потребности в сферата на спорта, обновяване на спортната инфраструктура и разнообразяване на възможностите за практикуване на различни видове спорт. Неговата реализация ще доведе до засилване интереса на населението и особено на младите хора към развиване на спортна култура и дисциплина, създаването на мотивация за системно практикуване на спортни дейности, чрез което се постига здравословен начин на живот, както и повишаване на психическия и физически комфорт на спортуващите.

Инвестицията от 96 776, 22 лв. ще осигури подобряване на качеството на живот на населението в община Костинброд и възможностите за социално и икономическо развитие, посредством подобряване на условията за практикуване на спорт в град Костинброд, както и стимулиране на интереса на населението към здравословен начин на живот чрез спорт, на насърчаване на спортния дух и подобряване на двигателната култура.

В резултат изпълнението на проекта ще бъде изградена спортна инфраструктура, която ще доведе до повишаване на привлекателността на жизнената среда в град Костинброд. С това ще се намалят различията относно достъпа до качествена спортна инфраструктура с големите градове.

 

12994 посещения общо 2 посещения за деня
Днес, 14 май 2019 г., в Държавен фонд “Земеделие” кметът на община Костинброд г-н Трайко Младенов, заедно с заместник-кмета инж.Теодора Гогова и Директор на дирекция „Обществени поръчки и Оперативни програми и проекти“, и главен юрисконсулт – г-жа Снежа Трендафилова подписаха поредния договор за безвъзмездна финансова помощ