30.05.2019
1. Форма за предварителен контрол от АОП – ssi_appl  с № 20190522-00035-0008/35922;
2. Решение № РД-05-159 от 29.05.2019 г. – ID:913986
3. Обявление с изх.№ 08-00-56-1 от 29.05.2019 г. с ID: 913987
4. Утвърдена документация с указания за подготовка на оферти, Технически спецификации, Методика за оценка, Образци – приложения, Проект на договор и еЕЕДОП,
5. Единен наръчник за информация и комуникация.
6. Информация по преписката в АОП – ID: 00035-2019-0003

04.07.2019
Протокол № 1
Придружително писмо

26.07.2019
Съобщение – отваряне ценови оферти

06.08.2019
Протокол № 2
Протокол № 3
Протокол № 4
Протокол № 5
Протокол по 181, ал.4 ЗОП
Решение за избор на изпълнител по ОП 2019-3

05.09.2019 г.
1. Обявление за възложена поръчка ID 932070 ОП 2019-3_20190905
2. Договор №118 от 03092019 с Приложения
3. Информация по преписка 00035 2019 0003 в РОП на АОП_20190905

 

1927 посещения общо 1 посещения за деня
ОП 2019-3 Осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация на проект: „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд“, чрез изработване и доставка на печатни информационни и промоционални материали, включени в Списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, за изпълнение на мерките за публичност и визуализация по проекта